Trang thông tin chính thức của phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Viện Đại học Mở Hà Nội triển khai Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 nhằm tổng kết, đánh giá đúng đắn thực trạng việc làm của sinh viên và tính phù hợp của chương trình đào tạo đối với nhu cầu của xã hội.

 
Hoạt động công đoàn 4 photos | 291 view

1248253032.nv.jpg

1248253056.nv.jpg

1248253058.nv.jpg

1248253060.nv.jpg
Tốt nghiệp 4 photos | 331 view

1248253343.nv.jpg

1248311617.nv.jpg

1248311629.nv.jpg

1248311627.nv.jpg
Thông Báo CTSV 0 photos | 562 view
no image
Thông báo ĐTN-HSV 0 photos | 297 view
no image
no image