Trang thông tin chính thức của phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên năm 2018

“Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên lần thứ 4, năm 2018”

 

Kết quả khảo sát SVTN năm 2016

Kêta quả KS SVTN năm 2016

 

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Căn cứ nội dung Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; Viện Đại học Mở Hà Nội triển khai Kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016”

 

Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội

Lịch khai mạc và thi đấu Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ III, năm 2017

 
Tên / Số / ký hiệu : Số: 143 /QĐ-ĐHM
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2016-2017 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành 07/05/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Công tác sinh viên
Lĩnh vực Chế độ Chính sách
Người ký duyệt TS. Nguyễn Thị Nhung
Cơ quan / đơn vị ban hành Viện ĐH Mở Hà Nội
Tải về máy Đã xem : 118 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công nhận sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập kỳ II
năm học 2016-2017 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg
 của Thủ tướng Chính phủ
 
         VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 535/TTg ngày 03/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 675/QĐ- BGDĐT-TCCB ngày 16/02/1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và TCCN;
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của thủ tướng Chính Phủ quy định Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 32 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo tại các Khoa chuyên ngành thuộc Viện (có danh sách kèm theo) được hưởng hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của thủ tướng Chính Phủ.     
Điều 2. Các sinh viên được nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp từ Nhà trường. Nguồn tiền chi trả từ ngân sách Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các Khoa chuyên ngành thuộc Viện và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nơi nhận:
  • Như điều 3;
  • Lưu VT.
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thị Nhung